Misiunea instituției

Misiunea instituției de educație timpurie nr.158 constă în asigurarea unei educaţii timpurii de calitate pentru toţi copiii cu vârsta de la 3 la 6(7) ani prin satisfacerea nevoilor educaționale ale acestora, dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea lor pentru integrarea școlară și socială

Asigură şanse egale şi acces la servicii de calitate pentru toți copiii.

Asigură servicii de îngrijire, supraveghere, alimentație a copiilor;

Asigură un mediu fizic și afectiv securizat, stimulativ din punct de vedere cognitiv și social pentru toți copiii;

Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către reprezentantul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

Asigură procesul educațional cu cadre didactice calificate, inclusiv prin formarea continuă a competenţei profesionale a cadrelor didactice la nivel de instituție, organizarea şi desfăşurarea procesului intern de atestare, acordarea ajutorului metodic;

Organizează procesul de informare și educaţie a familiei în vederea îngrijirii şi dezvoltării timpurii a copilului;

Contribuie la dezvoltarea competenţelor şi responsabilităţilor parentale;

Sensibilizează şi implică actorii sociali din comunitate pentru rezolvarea problemelor în interesul copilului şi familiei acestuia;

Conlucrează cu OLSDÎ în vederea creării condiţiilor optime, inclusiv celor de mediu, pentru cuprinderea/ înmatricularea obligatorie a tuturor copiilor de 6 ani în grupe pregătitoare;

Utilizează raţional resursele umane, materiale și financiare;

Poartă răspundere pentru respectarea drepturilor și pentru securitatea vieții și sănătății copiilor în timpul aflării acestora în cadrul instituției;

În organizarea procesului educaţional instituția de educație timpurie nr.158 are următoarele atribuții specifice:

  • asigură organizarea și desfăşurarea procesului educaţional la nivelul standardelor educaționale de stat, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

  • asigură dezvoltarea globală/holistă sănătoasă a copilului, respectând echilibrul între sfera fizică, cognitivă, emoţională, socială şi personală; contribuie la pregătirea lui pentru incluziunea şcolară şi socială, ținând cont de particularitățile de vârstă şi individuale;

  • asigura atingerea potențialului maxim de dezvoltare de care dispune fiecare copil prin organizarea procesului educaţional centrat pe copil – pe nevoile, interesele, particularităţile de vârstă şi individuale, temperamentul, ritmul propriu de dezvoltare a copilului, stilul de învăţare, tipul de inteligenţă, implicând activ copilul în propria-i formare şi devenire;

  • realizează demersul educațional în baza interacțiunii active cu adultul, cu ceilalți copii, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;

  • promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

  • în cazul identificării unor probleme în dezvoltarea copilului și cu acordul părinților, colaborează cu Serviciul municipal de asistență psihopedagogică (în continuare – SAP) în vederea realizării unei evaluări complexe;

  • asigură remedierea timpurie a eventualelor dificultăți/deficiențe de vorbire a copiilor și prestează în caz de necesitate, servicii logopedice,